Są pieniądze na usunięcie azbestu – trwa przyjmowanie wniosków

Wójt Gminy Lubin informuje, iż Uchwałą nr 194/2020 z dnia 15.06.2020 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyznał Gminie Lubin dofinansowanie na zadanie pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin – 2020 r.” Gmina Lubin przystępuje więc  do realizacji tego zadania, w ramach którego pokryte zostanie nawet 100 % kosztów związanych z usunięciem wyrobów zwierających azbest występujących na terenie Gminy Lubin (40 % kosztów pokryje WFOŚiGW, a 60 % kosztów Gmina Lubin).

Mieszkańcy Gminy Lubin, którzy wyrażają chęć usunięcia wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości w 2020 roku, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza zobowiązani są do złożenia wniosku o wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin.

Wniosek należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2020 r. do godziny 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Lubinie (ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin) (druk wniosku + załączniki do pobrania poniżej)

Warunkiem zakwalifikowania wniosku do realizacji jest fakt ujęcia nieruchomości w ,,Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest” sporządzonej dla Gminy Lubin.

UWAGA

W ramach zadania związanego z usuwaniem azbestu nie będą finansowane koszty zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. Powyższe koszty właściciel nieruchomości musi pokryć we własnym zakresie.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie (ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin, pok. nr 17, tel. 76 84 03 172.)

Wniosek

Załącznik nr 1 do wniosku Oświadczenie o sposobie …..

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Zgodna współwłaściciela