S-3 przed finiszem – rozmowa z Piotrem Borconiem, kierownikiem budowy S-3 Nowa Sól – Legnica firmy Budimex

Jak przebiega budowa drogi S-3, dlaczego mieszkańcy Raszówki, Karczowisk i Gorzelina mają olbrzymie problemy z komunikacją zbiorową, kiedy otwarta zostanie budowana droga alternatywna i ile pozostało do zakończenia tej długi oczekiwanej inwestycji? Na te i inne pytania odpowiada Piotr Borcoń, kierownik budowy S-3 Nowa – Sól Legnica firmy Budmiex, z którym rozmawiał Dariusz Sędzikowski, sołtys Karczowisk.

 

Po tym jak okazało się jak wielkie problemy są na odcinku Lubin – Polkowice nasuwa się pytanie na jakim etapie jest odcinek, który Panu podlega?

Aktualnie na kontrakcie obowiązuje okres przerwy zimowej, ze względu na porę roku i panujące warunki atmosferyczne. W asortymentach robót możliwych do realizacji, prowadzimy prace branżowe, drogowe i mostowe. Pomimo tego, że nasz odcinek należy do najdłuższych ~ 22,6 km i występują na nim 33 obiekty mostowe (w tym 2 nad koleją i 2 nad wodą płynącą), to zaawansowanie należy uznać za zadowalające na tym etapie zadania.

Kluczowy będzie okres marca i kwietnia, w którym planujemy wznowić roboty bitumiczne na bazie, których przystępować będziemy do robót wykończeniowych i wszystkich innych związanych m.in. z bezpieczeństwem ruchu oraz ochroną środowiska. Bardzo dużo zależeć będzie od warunków atmosferycznych, które dla tego typu robót zewnętrznych mają znaczenie determinujące. Ponadto przed nami procedury formalne, odbiorowe i pozwolenia na użytkowanie, które prowadzone będą równocześnie na wielu innych odcinkach S-3.

 

Problemem, który dotknął szczególnie mieszkańców Karczowisk jest komunikacja zbiorowa. PKS zawiesił kursowanie przez Karczowiska autobusów relacji Lubin – Legnica, praktycznie oprócz Heliosa, pozostałe busy nie zajeżdżają do Karczowisk. Również Mercus przewożący pracowników KGHM ograniczył kursowanie do niezbędnego minimum.
Czy nie dało się inaczej rozwiązać problemu tymczasowej organizacji ruchu?

Wszystkie zmiany w organizacji ruchu, przed wprowadzeniem były konsultowane, opiniowane i uzgadniane w odpowiednich Zarządach dróg. Zmiany przebiegu drogi, miejsca utrudnień i związane z tym elementy bezpieczeństwa ruchu, podlegały weryfikacji przez właściwe jednostki i były pozytywnie zatwierdzane do realizacji. Dodatkowo przeprowadzaliśmy konsultacje i uzgodnienia m.in. z PKS Lubin S.A. i Mercus Logistyka Sp. z o.o. Z przedstawicielami PKS Lubin S.A. odbywały się również spotkania w terenie, gdzie ustalane były szczegóły techniczne, w wyniku czego otrzymywaliśmy pozytywną informację zwrotną na temat rozwiązań projektowych (nowe miejsca zawracania autobusów lub dojazdy do istniejących lokalizacji przystanków). Podczas wprowadzania zmian w tymczasowej organizacji ruchu, wszystkie etapy i elementy odbierała komisja, która nie wnosiła zasadniczych uwag do wdrażanych rozwiązań. Budowa nowej drogi ekspresowej S-3, przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu na istniejącej drodze krajowej nr 3, jest dla Wykonawcy robót utrudnieniem, z którym postępowaliśmy według najlepszej wiedzy i w zakresie obowiązujących przepisów prawa. Nawet w nowo wprowadzonych zmianach tymczasowej organizacji ruchu dokonywaliśmy kolejnych aktualizacji, w ramach postępu prac, poprawiając bezpieczeństwo ruchu mieszkańców Karczowisk i Kochlic oraz innych użytkowników ruchu istniejącej drogi krajowej nr 3. Ostatnie zmiany dotyczyły przełożenia ruchu na wiadukt WD-36, a następnie WD-35, co istotnie poprawiało bezpieczeństwo ruchu w miejscu tymczasowych skrzyżowań oraz komfort dojazdu starodrożem DK 3 do Karczowisk.

Pomimo wypadków i kolizji drogowych, które są statystycznie wpisane w ruch drogowy, według oceny Policji w czasie budowy drogi ekspresowej S-3, na odcinku od Legnicy do Chróstnika, sytuacja w tej kwestii uległa poprawie, względem statystyk sprzed okresu trwania inwestycji. Niestety brak odpowiedniej klasy dróg w okolicy i związany z tym brak alternatywy dla zmian organizacji ruchu na istniejącej drodze krajowej nr 3 wymusił takie, a nie inne, rozwiązania na potrzeby zrealizowania przedmiotowej inwestycji drogowej.

Jesteśmy przekonani, że po zakończeniu budowy i oddaniu do ruchu odcinka drogi ekspresowej S-3 oraz przebudowanych odcinków dróg lokalnych sytuacja stanie się optymalna dla wszystkich uczestników ruchu.

 

Kiedy możemy się spodziewać otwarcia budowanej drogi alternatywnej (kto ją przejmie? powiat?), która zakończy problemy Karczowisk jak również pobliskich Kochlic.

 W zakresie przebudowywanych odcinków dróg lokalnych dla miejscowości Karczowiska i Kochlice Wykonawca realizuje roboty mostowe na dwóch przejściach ekologicznych ED-2B i ED-3A. Obiekty mostowe są na etapie robót wykończeniowych i wyposażenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu, jednak aktualne zimowe warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie wszystkich prac izolacyjnych i nawierzchniowych. Podobnie prace drogowe, poza strefą dojazdów do ww. obiektów mostowych, są istotnie zaawansowane i według wewnętrznych planów Wykonawcy, roboty bitumiczne i wykończeniowe zrealizowane zostaną odpowiednio:
–  w Kochlicach ~ kwiecień/maj 2018r.
– w Karczowiskach ~ maj/czerwiec 2018r. Planowane terminy uzależnione są od warunków atmosferycznych, jakie będą panowały wczesną wiosną br.

W związku z powyższym kolejne zmiany tymczasowej organizacji ruchu wprowadzone zostaną w Kochlicach i powodować będą lokalne utrudnienie w postaci ruchu wahadłowego, przy przebudowie drogi powiatowej nr DP 2233D, w okresie ~ kwiecień/maj 2018r. Zupełne zakończenie robót na ww. odcinkach dróg lokalnych zaplanowane zostało na czerwiec 2018r.

 

Kiedy planujecie oddanie do użytku budowanego przez Was odcinka i jak się ma to do budowanych przez pozostałych wykonawców? Chodzi mi połączenie z tymi odcinkami, czy trasa będzie oddana? Czy trzeba będzie czekać na oddanie pozostałych odcinków?

Ostatnie zmiany w tymczasowych organizacjach ruchu na odcinku S-3 od Legnicy do Chróstnika, zaplanowane zostały na ~ maj/czerwiec 2018r. i polegać będą na przełożeniu ruchu z autostrady A4 na S-3. Nie jest to jednoznaczne z zakończeniem robót drogowych, ponieważ zostaną jeszcze do przebudowy ostatnie odcinki dróg wykorzystywanych dotychczas, jako tzw. bypassy lub łączniki istniejących dróg krajowych nr 3 i nr 94.

W ramach przygotowania inwestycji do zakończenia wszystkich robót wdrażane będą również lokalne przełożenia ruchu z jezdni prawej na jezdnię lewą nowo budowanej drogi ekspresowej S-3.

Kwestia wyznaczenia terminów oddawania do ruchu S-3 nie leży w kompetencjach Wykonawców poszczególnych odcinków i jest zależna od różnych terminów kontraktowych, a w związku z tym od decyzji Zarządcy drogi. Nasz odcinek S-3 umożliwiać będzie połączenie z autostradą A4 (bez możliwości kontynuacji jazdy w kierunku Jawora) i węzłem Lubin Południe w miejscowości Chróstnik, tj. ~ 22,6 km drogi ekspresowej.

 

Jak ocenia Pan współpracę z przedstawicielami lokalnej społeczności?

Dotychczasowa współpraca z przedstawicielami lokalnej społeczności odbywa się we właściwy sposób, z poszanowaniem naszej obecności i zadań, jakie Inwestor postawił przed Wykonawcą. Świadomość rangi przedsięwzięcia i korzyści, jakie przyniesie realizowana inwestycja drogowa pomaga uzyskać niezbędną wyrozumiałość i cierpliwość, przy dość istotnych ingerencjach w istniejącą infrastrukturę i układ komunikacyjny okolicznych miejscowości.

 

Coraz większymi krokami zbliżamy się do zakończenia tej długo oczekiwanej inwestycji…

Zostało już tylko kilka miesięcy do zakończenia budowy naszego odcinka S-3, więc o ile pogoda nie pokrzyżuje planu, latem br. znikną dotychczasowe utrudnienia i wszyscy uczestnicy ruchu czy to tranzytowego, czy lokalnego odczują zdecydowane udogodnienia.

Prosiłbym, jak miało to miejsce dotąd o rozwagę oraz przestrzeganie wprowadzanych zmian w oznakowaniu drogi, zwłaszcza ograniczeń prędkości i zakazów wyprzedzania na odcinkach, gdzie prowadzimy roboty budowlane. Chodzi tu o bezpieczeństwo, życie i zdrowie użytkowników drogi oraz osób pracujących na budowie.

 

Dziękuję za rozmowę