Ruszył projekt „Umiem pływać”

plywanieRozpoczęła się II edycja projektu „Umiem pływać” w 2016 roku. Projekt powszechnej nauki pływania jest adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce.

Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”. Realizatorem programu na terenie województwa dolnośląskiego jest Dolnośląska Federacja Sportu na podstawie konkursu ogłoszonego przez MSiT. W II etapie bierze udział 30 osób ze Szkoły Podstawowej z Niemstowa. Zajęcia na basenie przy ul. Szpakowej w Lubinie odbywają się raz w tygodniu w środy.

Główne cele projektu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Zakończenie projektu przewidziane jest do 23.11.2016r.

ministerstwodolny-slask

dfs