Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie projektów

W Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej można składać wnioski na dofinansowanie projektów na projekty badawczo-rozwojowe oraz tworzenie i rozwój infrastruktury B+R. Na zastrzyk gotówki mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć działalność bądź przedsiębiorstwa planujące poszerzyć dotychczasową działalność.

SCHEMAT 1.2.A – Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/684-1-2-1-a-wsparcie-dla-przedsiebiorstw-chcacych-rozpoczac-lub-rozwinac-dzialalnosc-b-r-konkurs-horyzontalny-2.html

SCHEMAT 1.2.B – Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/685-1-2-1-b-tworzenie-i-rozwoj-infrastruktury-b-r-przedsiebiorstw-konkurs-horyzontalny-2.html

 1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

SCHEMAT 1.2.A – dofinansowanie mogą otrzymać projekty przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R polegającą na:

 1. prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych)

Projekty badawcze przedsiębiorstw mających służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe).

 1. zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej)

Wdrożenie (dostosowanie) zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia, uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa, eksperymentalnych prac rozwojowych. Prace te będą mogły być prowadzone zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w formie zlecenia.

SCHEMAT 1.2.B – dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym:

 • laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
 • centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

• Przedsiębiorcy w tym przedsiębiorcy typu spin off

• konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty

• konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

• SCHEMAT 1.2.A – ponad 84,4 mln PLN

• SCHEMAT 1.2.B – ponad 36,8 mln PLN

IV. Zasady finansowania projektu

SCHEMAT 1.2.A

 • Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 5 000 000 PLN.
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4 300 000 PLN

SCHEMAT 1.2.B

 • Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 25 000 000 PLN
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 12.000.000 PLN

V. Poziom dofinansowania projektów

SCHEMAT 1.2.A

 • Maksymalny poziom dofinansowania dla badań przemysłowych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa od 65-80% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych 40-60%.

SCHEMAT 1.2.B

 • Poziom dofinansowania dla MŚP 35-45% wydatków kwalifikujących się do wsparcia, natomiast dla dużych przedsiębiorstw do 25%.

VI. Okres realizacji projektu

SCHEMAT 1.2.A

Maksymalny okres realizacji projektu nie przekracza 30 miesięcy od udzielenia informacji Beneficjentowi o wyborze projektu do dofinansowania.

SCHEMAT 1.2.B

Maksymalny okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy od udzielenia informacji Beneficjentowi o wyborze projektu do dofinansowania.

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Schematu 1.2 A, 1.2.B można kierować poprzez e – mail: info.dip@umwd.pl, bądź telefonicznie: 71 776 58 12 , 71 776 58 13, a także w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: ul. Strzegomska 2-4 we Wrocławiu