Rusza Gminny PSZOK!

Lokalizacja PSZOK 1Od 3 listopada ruszy Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK – to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Lubin w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK mieści się w Lubinie przy ul. Zielonej 1 (teren Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. „MUNDO”)

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8.00-14.00 10.00-16.00 8.00-14.00 10.00-16.00 8.00-14.00 10.00-16.00

 

W PSZOK mieszkańcy Gminy Lubin mogą bezpłatnie oddać selektywnie zebrane odpady, w szczególności

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Lokalizacja PSZOK

b) zużyte baterie i akumulatory

c) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

d) zużyte opony (z pojazdów do 3,5 tony),

e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, gałęzie, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

f) papier,

g) metale,h) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

i) szkło i opakowania ze szkła,

j) chemikalia i przeterminowane leki, w tym termometry rtęciowe,

k) opakowania po środkach ochrony roślin z zawartością,

l) gruz i inne odpady remontowo-budowlane .

UWAGA!  W PSZOK nie będą przyjmowane:

a) zmieszane odpady komunalne,

b) opony z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego, urządzeń przemysłowych itp. (nie dotyczy opon samochodów osobowych do 3,5 Mg),

c) części samochodowe,

d) odpady zawierające azbest,

e) nieoznakowane odpady niebezpieczne bez możliwości identyfikacji,

f) odpady o konsystencji płynnej lub sypkiej w opakowaniach nieszczelnych, g) szyby samochodowe, szkło zbrojone i hartowane

Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem

UWAGA!

Przed przyjazdem na teren PSZOK należy zapoznać się z:

  • REGULAMINEM FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LUBIN, który dostępny jest na stronie www.archiwum.ug.lubin.pl, u sołtysów Gminy Lubin, w siedzibie Urzędu Gminy Lubin oraz zostanie dostarczony Państwu za pośrednictwem Wykonawcy, który odbiera odpady komunalne z terenu Gminy Lubin: Regulamin PSZOK Gmina Lubin

Celem sprawnego i szybkiego przyjmowania odpadów przez pracowników PSZOK oraz ułatwienia Państwu procedury przekazania odpadów komunalnych do PSZOK serdecznie prosimy mieszkańców Gminy Lubin o wypełnienie OŚWIADCZENIA przed wjazdem na teren PSZOK w zakresie danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres nieruchomości, na której powstały odpady itp.) NIE WYPEŁNIAMY KOLUMNY W TABELI DOTYCZĄCEJ WAGI ODPADÓW (wagę odpadów wpisuje pracownik PSZOK).

Mając na uwadze usprawnienie przyjmowania odpadów oraz zidentyfikowanie nieruchomości, z której pochodzą odpady niezbędne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dokumentu uprawniającego oddanie odpadów do PSZOK (np. dowód wpłaty za odpady, deklaracja za gospodarowanie odpadami).

PSZOK utworzony został i prowadzony będzie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. (Rynek 28, 59-300 Lubin) – lidera konsorcjum i A.S.A Eko Polska Sp. z o.o. (ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze) – członka konsorcjum.

Dodatkowe załączniki:

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Lokalizacja PSZOK

Przykład wypełnionego Oświadczenia

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 76 724–99–70

(oprac. Referat Gospodarki Komunalnej UG w Lubinie)