Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin

Dobiega końca realizacja projektu pn. „Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

W czterech szkołach podstawowych i jednej szkole filialnej realizowano już przez dwa lata szkolne ponad 2 tysiące godzin dodatkowych zajęć rozwijających i dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu nauk przyrodniczych, matematyki, języków obcych oraz zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wzięło w nich udział  łącznie 300 uczniów z klas I-VIII, którzy mieli możliwość również doskonalenia swoich kompetencji kluczowych na warsztatach edukacyjnych w różnych placówkach na terenie naszego województwa.   Pracownie szkolne szkół biorących udział w projekcie zostały doposażone w stosowne sprzęty, meble i materiały min.:  tablice interaktywne, laptopy, urządzenia sieciowe, roboty, sprzęt optyczny, sprzęt laboratoryjny, zestawy edukacyjne do różnych doświadczeń, filmy edukacyjne, atlasy itp. Natomiast nauczyciele tych szkół zostali objęci szkoleniami podnoszącymi ich kompetencje m.in. w zakresie stosowania metod eksperymentu w edukacji czy prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Całkowita wartość projektu wynosi 506 835,00 zł z czego 95% stanowi dotację ze środków zewnętrznych (w tym 85% tj. 430 809,75 zł ze środków europejskich i 10% z budżetu państwa).  Wkład własny Gminy Lubin stanowi 5% tj. wartość 25 341,75 zł.

(DP)