Rozstrzygnięto konkursu na dyrektora szkoły w Raszówce

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce ponownie wygrała Lucyna Szudrowicz. Tym samym powierzono jej to stanowisko na kolejną kadencję , która rozpocznie się 1 września 2020r. i potrwa 5 lat szkolnych.

Kandydata na dyrektora oceniała 12-osobowa komisja konkursowa, którą stanowiło trzech przedstawicieli organu prowadzącego, trzech z organu sprawującego nadzór pedagogiczny, po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców i po jednym przedstawicielu związków zawodowych. W załączeniu oficjalna  informacja o wynikach konkursu.

Informacja-wynik konkursu