Rolniczy handel detaliczny – dwukrotnie większe limity

1 stycznia 2019 roku wejdzie w życie ustawa wprowadzająca ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji. Nowe przepisy wprowadzają podwyższenie limitu zwolnionych z podatku dochodowego przychodów z rolniczej sprzedaży detalicznej do kwoty 40 000 zł. Oznacza to dwukrotne zwiększenie dotychczasowych norm.

Do tej pory zwolnienie obejmowało przychody do kwoty 20 000 zł rocznie, ze sprzedaży produktów nieprzekraczającej ilości, która może być zbywana w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Dodatkowo ustawa poszerza liczbę punktów, w których sprzedaż będzie mogła mieć miejsce. Sprzedaż ta mogła odbywać się wyłącznie w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone lub przeznaczonych do prowadzenia handlu, podczas wystaw, targów, festynów. Dzięki zmianom rolnik będzie mógł prowadzić sprzedaż nie tylko na rzecz konsumenta finalnego, ale również do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego jednak z ograniczeniem terytorialnym.

Zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego będzie mogła się odbywać do zakładów zlokalizowanych na obszarze województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.

Więcej szczegółów w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. 2018 poz. 2242)

(SR, www.dodr.pl)