Rewitalizacja Gminy Lubin

www.dreamsart.pl

Gmina Lubin zakończyła realizację projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na podstawie zawartej umowy dotacyjnej z Województwem Dolnośląskim.

Program rewitalizacji to wieloletni, kompleksowy program działań w kwestiach społecznych oraz w sferze gospodarczej lub przestrzenno – funkcjonalnej lub technicznej czy środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego, powstałego w wyniku największej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych (m.in. ubóstwo, bezrobocie, niski poziom edukacji, uzależnienia, mierny poziom uczestnictwa w życiu publicznym czy kulturalnym) współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z w/w sfer.

09 grudnia 2015 r. Rada Gminy Lubin podjęła Uchwałę Nr XXVI/154/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia tego strategicznego dokumentu, który stanowi również realizację stosownych zapisów opracowanej w roku 2015 Strategii Rozwoju Gminy Lubin na lata 2015-2030. Jeszcze w tym samym miesiącu odbył się z aktywnymi mieszkańcami gminy i grupami odnowy miejscowości cykl 4 warsztatów mających charakter spotkań inicjujących aspekt przystąpienia gminy do opracowania programu rewitalizacji. W roku bieżącym prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji (LPR) rozpoczęły się procesem diagnostycznym całej Gminy Lubin w aspektach: społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i przestrzennym. Proces ten realizowany przez ekspertów zewnętrznych opierał się nie tylko na zbieraniu i analizie dostępnych danych i materiałów, ale również na prowadzeniu przez tych specjalistów własnych badań diagnostycznych takich jak np. ankieta dla mieszkańców, badania fokusowe, spacery badawcze, warsztaty, debaty itp. Etap ten zakończył się opracowaniem indywidualnych diagnoz w wymiarach:

  1. Społeczno – socjologicznym.
  2. Ekonomiczno – gospodarczym.
  3. Architektoniczno – urbanistycznym i technicznym.
  4. Przyrodniczym

Efektem dokonanych diagnoz jest wskazanie najbardziej zdegradowanych terenów Gminy Lubin, wytypowanych jako obszary do długofalowego programu rewitalizacji. Należy jednocześnie zaznaczyć, że LPR opracowany został zgodnie z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020”, w ramach których rewitalizacją można objąć obszar obejmujący maksymalnie 30% liczby mieszkańców całej gminy i maksymalnie 20% powierzchni Gminy Lubin. Biorąc pod uwagę również fakt, że rewitalizacją może być objęty tylko obszar, w którym dominują problemy natury społecznej, a pozostałe problemy (tj. ekonomiczne, architektoniczne i przyrodnicze) im towarzyszą z różnym natężeniem, wybrano do rewitalizacji teren Gminy Lubin dotyczący trzech obszarów: nr 1 obejmujący miejscowości Zimna Woda i Lisiec, obszar nr 2 obejmujący sołectwo Księginice i Niemstów oraz obszar nr 3, na który składają się sołectwa Szklary Górne, Obora i Krzeczyn Mały. Niezwykle istotnym elementem, nie tylko etapu diagnostycznego, ale także kolejnych był aktywny udział mieszkańców gminy, którzy wykazali znaczące zainteresowanie programem i bardzo konstruktywnie uczestniczyli w licznych spotkaniach, konsultacjach i warsztatach. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, grup nieformalnych, rad sołeckich, wspólnot mieszkaniowych, grup odnowy miejscowości, przedstawiciele jednostek powiatowych (Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), radni Gminy Lubin, pracownicy Urzędu Gminy w Lubinie i jednostek organizacyjnych gminy, przedsiębiorcy to tylko niektórzy interesariusze, którzy wraz z indywidualnymi i niezrzeszonymi mieszkańcami gminy uczestniczyli w następujących spotkaniach:

  1. 28.04.2016 r. w świetlicy wiejskiej w Oborze spotkanie o charakterze debaty obywatelskiej, w ramach którego mieszkańcy określili kluczowe potrzeby rewitalizacyjne oraz dokonali wstępnej diagnozy społecznej, środowiskowej, ekonomicznej i architektonicznej. Na spotkaniu ukonstytuowało się Gminne Forum Rozwoju (GFR) – społeczne ciało Gminy Lubin
  2. 05.08 – 19.09.2016 r. warsztaty głównie dla mieszkańców z obszarów wytypowanych do rewitalizacji które odbyły się w świelicach wiejskich w Zimnej Wodzie, Niemstowie, Oborze oraz w Urzędzie Gminy w Lubinie Praca uczestników polegała na kolektywnym wypełnianiu specjalnie przygotowywanych matryc, których efektem było wypracowanie propozycji projektów w odniesieniu do możliwości rozwiązania konkretnych problemów.
  3. 07.09.2016 r. i 12.09.2016 warsztaty i konsultacje z radnymi Gminy Lubin.
  4. 27.09.2016r. w świetlicy wiejskiej w Oborze odbyło spotkanie otwarte dla mieszkańców Gminy Lubin i wszystkich zainteresowanych w ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych opracowanego dokumentu.

Konsultacje społeczne dla Lokalnego Programu Rewitalizacji przeprowadzono na terenie Gminy Lubin zgodnie z Uchwałą Nr XIII/58/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 14.05.2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubin oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 828/2016 Wójta Gminy Lubin z dnia 12.09.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin poprzez zamieszczony na stronie internetowej gminy wraz z projektem LPR-u formularzem uwag i zastrzeżeń oraz przedstawiania propozycji w celu uwzględnienia punktu widzenia zarówno mieszkańców jak i osób odpowiedzialnych za jego realizację. Protokół z konsultacji został opublikowany w prasie lokalnej, na stronie internetowej gminy, na stronie bip Urzędu Gminy, tablicach ogłoszeń w sołectwach i Urzędu Gminy w Lubinie. Po uwzględnieniu uwag mieszkańców i wprowadzeniu korekt opracowania koniecznym stało się uzyskanie opinii w zakresie odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W dniu 29.11.2016 r. Rada Gminy Lubin podjęła Uchwałę Nr XLII/270/2016 w sprawie przyjęcia LPR.

Aktualnie program pozostaje w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, który go oceni i zaopiniuje pod względem zgodności z wszelkimi wytycznymi w tym zakresie.

Realizacja projektu została zakończona, lecz praca nad programem tak naprawdę dopiero się zaczęła, albowiem kluczowym elementem Lokalnego Programu Rewitalizacji są poszczególne projekty (przedsięwzięcia rewitalizacyjne) przewidziane do realizacji na terenach kryzysowych. Opracowano więc łącznie 47 projektów w tym 38 infrastrukturalnych i 9 społecznych na lata 2017-2022 na łączną kwotę ok. 30 mln zł. Ich wnioskodawcami będzie nie tylko Gmina Lubin w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Wrzosowa Kraina” w Chocianowie i we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Księginicach, Ośrodkiem Kultury w Księginicach i Gminną Biblioteką Publiczną w Raszówce. Wspólnoty mieszkaniowe, Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Szklarach Górnych, Powiat Lubiński również pozostają wnioskodawcami zaprojektowanych działań rewitalizacyjnych. Realizacja zaplanowanych operacji z pewnością przyczyni się do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin określonych jako:

Cel 1: Wzmocnienie kapitału społecznego i ograniczenie niekorzystnych zjawisk społecznych poprzez aktywizację społeczno – zawodową mieszkańców.

Cel 2: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury rekreacyjno- sportowej, społecznej, mieszkaniowej, drogowej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Opracowany LPR stanowi narzędzie do planowania i koordynowania w/w oraz daje możliwości ubiegania się o ich dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich, nie tylko przez Gminę Lubin, ale także przez inne podmioty związane z naszą gminą. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin jest dokumentem otwartym i będzie podlegać aktualizacji w oparciu o zasadę partnerstwa we współpracy z lokalnymi partnerami: mieszkańcami, wspólnotami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i innymi partnerami społeczno-gospodarczymi.

Pełna lista i zakres opracowanych projektów znajduje się w opracowaniu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin”, który ze wszystkimi załącznikami diagnostycznymi i mapowymi dostępny jest na stronie internetowej: http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,8889,idmp,1100,r,r oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie ul. Władysława Łokietka 6a, pokój nr 17.

(oprac. DP/RI)