Rekrutacja w OHP w Ząbkowicach Śląskich

Co zrobić gdy nauka nie jest mocną stroną  dziecka, co zrobić gdy dziecko nie uzyskało promocji do następnej klasy i to po raz kolejny, jak pomóc dzieciom, które do sukcesu dążą inną drogą niż średnia ocen? Na to i wiele innych pytań odpowie Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Ząbkowicach Śląskich, w którym prowadzona jest właśnie rekrutacja na rok szkolny 2019/2020.

Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży zagrożonej demoralizacją.

Swoją ofertę kierujemy do młodzieży w wieku 15-18 lat, która z różnych przyczyn chce realizować obowiązek szkolny, łącząc naukę z pracą, a konkretnie przyuczeniem do zawodu.

W naszej placówce Uczestnik OHP:

– uzupełnia wykształcenie ogólne w zakresie klasy VII i VIII szkoły podstawowej z jednoczesnym przyuczeniem do wykonywania określonej pracy lub zdobywa kwalifikacje zawodowe na poziomie szkoły branżowej pierwszego stopnia.

– kształcenie ogólne realizowane jest w: Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl.,Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śl., Szkole Branżowej Pierwszego Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śl.

– Praktyczne przygotowanie zawodowe odbywa się na terenie placówki , gdzie znajdują się wyposażone warsztaty szkolne. Przyuczenie do zawodu w klasach szkoły podstawowej i gimnazjum: kucharz, fryzjer, krawiec oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

– Praktyczna nauka zawodu na poziomie szkoły branżowej :kucharz, fryzjer, sprzedawca, kamieniarz, krawiec, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, lakiernik, blacharz samochodowy, cukiernik, stolarz, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk elektromechanik pojazdów samochodowych, rolnik, elektromechanik, piekarz

– otrzyma pomoc w wyborze zawodu oraz przy podpisaniu umowy o pracę w charakterze młodocianego pracownika, co zapewni mu miesięczne wynagrodzenie oraz ubezpieczenie.

– uczestnicy OHP oraz ich rodzice/opiekunowie uzyskują wsparcie w zakresie funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez objęcie każdego uczestnika opieką wychowawcy, pedagoga oraz innych specjalistów , w zależności od potrzeb.

Wykaz wymaganych dokumentów

Dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do ośrodka na rok szkolny 2019\2020 do klasy 7 i 8 szkoły podstawowej

a) kwestionariusz rekrutacyjny uczestnika

b)ankieta

c)zgoda na udostępnianie danych osobowych

d)zgoda na udostępnianie wizerunku

e)zgoda na udział w imprezach

f) opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej (nie dotyczy naboru do klasy szkoły branżowej i zawodowej),

g) opinia wychowawcy lub pedagoga szkolnego,

h) odpis skróconego aktu urodzenia z potwierdzonym zameldowaniem na pobyt stały,

i) karta zdrowia ucznia i karta szczepień lub ich kserokopie,

j) informacja o sytuacji domowej i materialnej uczennicy (ucznia)z podaniem dochodu na jednego członka rodziny brutto, zaświadczenie o dochodach

k)świadectwo ukończenia

l)oświadczenie rodziców o odpowiedzialności materialnej za ewentualne szkody spowodowane przez córkę /syna w trakcie pobytu w ośrodku,

ł) zgoda rodziców na objęcie córki /syna opieką medyczną na czas pobytu w ośrodku przez NZOZ  w Ząbkowicach Śl.

m) 2 zdjęcia.

Dotyczy kandydatów do klasy I Szkoły Branżowej I Stopnia oraz klas II i III branżowej :

a)Wymagane dokumenty wymienione w p. 1

b)Dodatkowo należy złożyć  świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z wynikami egzaminu gimnazjalnego,

c)należy złożyć (na specjalnym druku) podanieo przyjęcie do określonej szkoły zawodowej

 

Wszystkie wymienione dokumenty należy złożyć do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śl. 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP

ul. Cukrownicza 8

57-200 Ząbkowice Śl.

Tel. 74-64 10 138 lub 74-64 10 139