Refundacja za kształcenie pracowników młodocianych

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli spełniają dwa ważne wymogi. W Gminie Lubin złożono dwa wnioski o takie dofinansowanie w tym roku, oba rozpatrzono pozytywnie.

 

W kończącym się 2017 roku do wójta Gminy Lubin z wnioskiem o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników wystąpiło dwóch pracodawców. Ich wnioski spełniły wymogi formalne i otrzymali dofinansowanie w kwocie  ogółem  16 124,59 zł.

Żeby złożyć taki wniosek trzeba spełnić wymogi art. 122 ustawy z  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). Artykuł ten mówi, że  pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona                       u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych   i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy  i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi  w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, natomiast  w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu i przyznaje je wójt.  Jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy.

(SR, TS)