Realizacja programu „Dobry start” i „500+”

Do 30 sierpnia w Gminie Lubin złożono 1219 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia w ramach rządowego programu „ Dobry start”. Wnioski, które złożono w lipcu i były poprawnie wypełnione zostały już wypłacone. Sukcesywnie realizowane są kolejne wypłaty. Z informacji wojewody wynika, że na Dolnym Śląsku do 24 sierpnia 2018 r. wpłynęło 180 tys. wniosków, z czego wypłacono już 115 tys. świadczeń. Do rodzin w regionie trafiło ponad 34 mln zł.

W ramach realizacji rządowego programu „Dobry start” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie wypłacił do końca sierpnia 931 świadczeń. Przypominamy, że świadczenie jest wypłacane niezależnie od dochodów rodziny. Jest przyznawane na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej. Wnioski można składać do 30 listopada  w formie papierowej (GOPS w Lubinie, 59-300 Lubin ul. Księcia Ludwika I  nr 3 pok. 21) lub w formie on-line za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub portalu emp@tia.

Ustalenie prawa do świadczenia  „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie dwóch  miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do w/w świadczenia złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub w sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września. Nasz GOPS kolejne wypłaty będzie realizować sukcesywnie. O przyznaniu świadczenia mieszkańcy są informowani wiadomością e-mail na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

GOPS przyjmuje także wnioski w sprawie realizacji świadczenia  wychowawczego 500+ na kolejny rok. W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia wpłynęło już  810 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w tym: 455 drogą elektroniczną i  355 w formie papierowej. GOPS wydał już  450 decyzji przyznających to świadczenia wychowawcze.

(SR)