Raport o stanie gminy

Już drugi rok z rzędu, podczas absolutoryjnej sesji przedstawiany jest Raport o stanie gminy. Przedstawia go Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. Opisuje on wydarzenia i zmiany, które miały miejsce w poprzednim roku. Poniżej publikujemy  najważniejsze wydarzenia roku 2019.

Zrealizowane w 2019 roku dochody przekroczyły  111 mln 913 tys.  zł , wydatki  113 mln 573 tys. zł. Zadłużenie na koniec  roku  wyniosło 35 mln 214 tys zł. W roku 2019 nie zaciągano nowego długu. Dokonano spłat kredytów i pożyczek na łączna kwotę 1 mln 371 tys. zł.

Gmina w liczbach:

 • powierzchnia 28 982 ha.
 • liczba mieszkańców na koniec roku 2019 wyniosła 15 833 osoby tj. o 384 osoby więcej niż na początku roku.

W 2019 roku w zasobie  komunalnym stan gruntów zmniejszył się o 1,7591 ha, na co złożyło się:

 • zbycie 26 działek o łącznej powierzchni 10 2954 ha
 • nabycie 26 działek o łącznej powierzchni 8 7113 ha
 • zmniejszeniem powierzchni w 13 działkach łącznie o 0,1750 ha (zmiany w ewidencji gruntów i budynków w starostwie).

Z posiadanych na początek roku 234 budynków sprzedano  jeden budynek tj.  dawną siedzibę gminy przy ulicy Łokietka.

Łączna długość dróg o nawierzchniach twardych i ulepszonych na koniec roku 2019 wynosiła 139 642 km, z czego drogi publiczne gminne to 43 696 km,  drogi wewnętrzne 95 946 km.

W roku 2019 realizowano następujące strategie i programy:

Strategia rozwoju gminy , która przyjęta została na lata 2015-2030 i ma przyczynić się do:

 • zrównoważonego wykorzystania zasobów przyrodniczych, środowiskowych i kulturowych,
 • rozwoju gospodarczego,
 • włączenia obywateli w rozwój gminy,

Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Lubin  w zakresie rewitalizacji w programach operacyjny na lata 2014-2020

To  dokument niezbędny  do ubiegania się o środki  europejskie.  Z trzech złożonych w latach poprzednich wniosków dofinansowanie otrzymało zadanie „Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie” realizowane w roku 2019.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem  Gminy Lubin na lata 2017-2021.

W roku 2019 wykonano adaptację pomieszczeń po byłej przychodni zdrowia w Siedlcach na dwa lokale mieszkalne. Na koniec roku gmina dysponowała 68 lokalami mieszkalnymi i  3 lokalami socjalnymi.

Gminny Program opieki nad zabytkami Gminy Lubin na lata 2016-2019

W ramach programu w 2019 roku utrzymywano zabytkowe parki,  prowadzono prace w zakresie zagospodarowania zabytkowego terenu pocmentarnego w Osieku w kierunku parkowym,  udzielono dotacji na prace restauratorskie i konserwatorskie zabytków wpisanych do rejestru zabytków .

Plan gospodarki niskoemisyjnej  (PGN)

W ramach programu  uzyskano dofinansowanie  ze środków UE projektu pn. „Regionalny program energetyki prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska” . Z programu skorzystało 41 mieszkańców gminy.  Otrzymali oni  dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 1 315 mln zł. W ramach zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Lubin” zlikwidowano 46 nieefektywnych źródeł na węgiel kamienny.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubin

W 2019r. w ramach programu prowadzono przede wszystkim zadania w zakresie:

 • remontów i modernizacji dróg,
 • poprawy gospodarki wodno – ściekowej,
 • minimalizacji ilości odpadów przekazywanych do składowania,
 • usuwania wyrobów zawierających azbest,
 • kontynuacji bezpłatnego transportu zbiorowego
 • wykorzystywania odnawialnych źródeł energii,
 • wymiany systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym,
 • ochrony, uzupełniania i rozbudowy terenów zielonych,

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin

W 2019 r. usunięto wyroby zawierające azbest z 37 posesji. W wyniku realizacji programu w latach 2015 – 2019 usunięto azbest z ok. 240 posesji w ilości łącznej 540,58 ton,  pozostało do unieszkodliwienia  ok. 1 105 ton.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubin na 2019 rok.

Zapewniano opiekę dla bezdomnych zwierząt ujawnionych na terenie gminy, opiekę dla kotów wolnożyjących, opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, co do których nie ustalono właściciela (zwierzęta bezdomne, zwierzęta leśne).

Wieloletni  plan  rozwoju  i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych PGKGL na lata 2019-2023.

Z przewidzianych w planie na 2019 r. zadań zrealizowano:

 • modernizację przepompowni ścieków na terenie gminy Lubin ,
 • modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Lisiec dz. nr 224/3 gm. Lubin,
 • przebudowę, budowę i rozbudowę sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • przeprowadzono modernizację zewnętrznych urządzeń przeciwpożarowych
 • opracowano dokumentację projektowo kosztorysową obejmującą budowę sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  na lata 2018 – 2023

Realizacja zadań w ramach strategii ma na celu między innymi przeciwdziałanie ubóstwu,  wsparcie rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych. Zadania określone  w Strategii realizowane były w ramach przyjętych działań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Lubinie.

Gminny Program  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2019.  

Otrzymano 47 zawiadomień o występowaniu przemocy domowej. Procedurę wszczęto wobec 38 rodzin. Niebieska Karta została sporządzona w przypadku 38 kobiet, 5 mężczyzn i 8 osób małoletnich. Podjęto działania  wobec 68 rodzin dotkniętych przemocą. Procedurę Niebieskiej Karty zakończono w 47 przypadkach. Prowadzono działanie edukacyjne poprzez kampanię ulotkową  oraz warsztaty w szkołach podstawowych, w których udział wzięło 155 uczniów.

Program  Wspierania Rodziny w Gminie Lubin

Pomocą asystenta rodziny w 2019r. objętych było 21 rodzin, w których wychowywało się 35 dzieci. Funkcjonowała jedna rodzina wspierająca, która pomagała dwóm rodzinom.  Objęto dożywianiem 55 dzieci.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ramach programu funkcjonowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, finansowano funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych oraz Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego. Prowadzono kampanie profilaktyczne, konkursy szkolne oraz kolonie profilaktyczne. W kampaniach i warsztatach uczestniczyło 2 882 dzieci, 2 312 rodziców i 180 nauczycieli.

Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 –

W ramach programu przeprowadzono badanie opinii publicznej,  na podstawie której sporządzono raport „Diagnoza Lokalnych Problemów Społecznych Gminy Lubin”. Zrealizowano działania profilaktyczne poprzez kampanie profilaktyczne.

Program Działań na rzecz Osób Starszych w Gminie Lubin

Program przyjęty został w grudniu 2019 roku. Celem programu jest realizacja zadań na rzecz podnoszenia jakości usług społecznych skierowanych do seniorów.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Prowadzono współpracę z organizacjami pozarządowymi poprzez  wsparcie finansowe, realizację zadań czy też  pomoc pozafinansową (użyczanie/udostępnianie, współorganizacja, informowanie).

Lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin

W ramach programu zakupiono 22 207 biletów miesięcznych na kwotę 1,7 mln zł obejmując wsparciem 1 852 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Inne działania

W 2019 roku rozpoczęła  działanie nowa jednostka budżetowa  – Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim, przeznaczona do świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3. Dzięki wsparciu ze środków europejskich pobyt i wyżywienie dzieci przez pierwszy rok od otwarcia był bezpłatny.

Rok 2019 rozpoczął  się szeregiem działań  związanych  z obroną Gminy Lubin przed zmianą granic polegającą na włączeniu  obszaru sołectw Chróstnik, Krzeczyn Wielki, Miroszowice, Osiek, Obora, Szklary Górne oraz Kłopotów do terytorium Gminy Miejskiej Lubin.  W dniach od 21 stycznia 2019 r. do 8 marca 2019 r. przeprowadzone zostały z mieszkańcami Gminy Lubin konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic. Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie zapytań ankietowych w formie papierowej. Przeciwko wyłączeniu z Gminy Lubin obszaru przedmiotowych sołectw i włączeniu ich do miasta Lubina opowiedziało się 10 301 mieszkańców Gminy Lubin biorących udział w konsultacjach społecznych, co stanowi 98,23% wszystkich osób biorących udział w konsultacjach, przy wyjątkowo wysokiej frekwencji wynoszącej   62,98%. W konsekwencji podjętych w gminie  działań, a także wątpliwości co do legalności konsultacji społecznych przeprowadzonych przez prezydenta Miasta Lubina, Rada Ministrów nie wprowadziła zmiany granic proponowanej przez miasto.

– W działania na rzecz obrony granic zaangażowaniu byli radni Gminy Lubin, miejscy i powiatowi radni Prawa i Sprawiedliwości, sołtysi gminy oraz nasi   mieszkańcy.  Negatywne  stanowisko w sprawie podziału Gminy Lubin zajął również poseł  na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  Krzysztof  Kubów. Jeszcze raz wszystkim za to dziękuję- mówił Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin, przedstawiając Raport o stanie Gminy Lubin w roku 2019.