Ptasia grypa i środki bioasekuracji

Created with GIMP

W niedzielę 4 grudnia, Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że potwierdzono wystąpienie pierwotnego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w stadzie gęsi, liczącym 600 ptaków. Ptasią grypę stwierdzono w gospodarstwie w gminie Deszczno (powiat gorzowski, województwo lubuskie).

Główny Lekarz Weterynarii przypomina wszystkim hodowcom drobiu (szczególnie posiadającym gospodarstwa położone w pobliżu zbiorników wodnych), że z uwagi na występujące zagrożenie zakażenia drobiu wirusem grypy ptaków ze strony dzikiego ptactwa, powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować środki bioasekuracji, minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw.

Środki bioasekuracji to między innymi:
•    zabezpieczanie budynków, w których utrzymywany jest drób oraz paszy przed dostępem dzikich zwierząt, w tym ptaków;
•    karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,
•    stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego;
•    stosowanie mat dezynfekcyjnych w wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.

Pamiętajmy, że zgodnie z prawem, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

Nie stwierdzono, aby podtyp wirusa grypy (H5N8) powodował zakażenia u ludzi, zalecane jest jednak ścisłe przestrzeganie podstawowych zasad higieny w sytuacji kontaktu z drobiem lub dzikimi ptakami.

Źródło: www.wetgiw.gov.pl/DODR