Ptasia grypa: alarm odwołany

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie uchylające nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w gospodarstwie. Od dziś tj. 6 kwietnia 2017 r. ptactwo domowe może być wypuszczane na wolny wybieg. Pozostają jednak pewne obostrzenia.

W rozporządzeniu złagodzono część przepisów, jednak gospodarstwa hodujące drób dalej będą musiały przestrzegać środków bioasekuracji.

Zgodnie z rozporządzeniem rolnicy muszą m.in.:

– utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

– zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki,

– utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

– przechowywać paszę dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

– karmić i poić drób oraz ptaki utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę̨ przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

– wyłożyć maty dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść́ i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

– stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

– stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rak przed wejściem do budynków inwentarskich,

– dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Według nowego prawa zakazane jest:

– pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

– Nowe rozporządzenie zniosło wszystkie zakazy i nakazy ogłoszone w restrykcyjnym prawie z 20 grudnia 2016 roku. Wchodzi ono w życie „z dniem następującym po dniu ogłoszeniu” – czyli nowe prawo obowiązuje od 6 kwietnia 2017 roku.

(źródło: MRIRW, Tygodnik Poradnik Rolniczy)