PSZOK bez zmian

Przejęcie gospodarowania odpadami przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin nie powoduje zmian w funkcjonowaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK  to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Lubin w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne.

PSZOK mieści się w Lubinie przy ul. Zielonej 1 (teren Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. „MUNDO”)

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny:

Poniedziałek: 8.00 – 14.00

Wtorek: 10.00 – 16.00

Środa: 8.00 – 14.00

Czwartek: 10.00 – 16.00

Piątek: 8.00 – 14.00

Sobota: 10.00 16.00

 

W PSZOK mieszkańcy Gminy Lubin mogą bezpłatnie oddać selektywnie zebrane odpady, w szczególności:

 1. a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 2. b) zużyte baterie i akumulatory,
 3. c) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 4. d) zużyte opony (z pojazdów do 3,5 tony),
 5. e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, gałęzie, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 6. f) papier,
 7. g) metale,
 8. h) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
 9. i) szkło i opakowania ze szkła,
 10. j) chemikalia i przeterminowane leki, w tym termometry rtęciowe,
 11. k) opakowania po środkach ochrony roślin z zawartością,
 12. l) gruz i inne odpady remontowo-budowlane .

UWAGA!

W PSZOK nie będą przyjmowane:

 1. a) zmieszane odpady komunalne,
 2. b) opony z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego, urządzeń przemysłowych itp. (nie dotyczy opon samochodów osobowych do 3,5 Mg),
 3. c) części samochodowe,
 4. d) odpady zawierające azbest,
 5. e) odpady niebezpieczne bez możliwości identyfikacji,
 6. f) odpady o konsystencji płynnej lub sypkiej w opakowaniach nieszczelnych,
 7. g) szyby samochodowe, szkło zbrojone i hartowane

Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem.

 

Do pobrania:

Regulamin-PSZOK-Gmina-Lubin

PSZOK-Przykład-wypełnionego-Oświadczenia

OŚWIADCZENIE-ZAŁĄCZNIK-NR-2-DO-REGULAMINU-FUNKCJONOWANIA-PSZOK

tabela-o-sel.-zbiórce-od-01.09.2015-r.