Przypominamy o obowiązku wnoszenia opłaty na zmniejszenie retencji

Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń za III kwartał 2019 r. w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji.

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej obejmuje zatem jedynie nieruchomości spełniające ściśle określone kryteria, tj. nieruchomości:

  • o powierzchni powyżej 3500m2;
  • których więcej niż 70% powierzchni zostało wyłączonych z powierzchni biologicznie czynnej;
  • znajdujących się na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy z opłaty zwolnione są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Obowiązek złożenia oświadczeń wynika z art. 552 ust. 2b ustawy – Prawo wodne. Oświadczenia należy składać zgodnie z opublikowanymi wzorami w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału: https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html

Za II kwartał 2019 r. termin złożenia oświadczenia upływa 31 października 2019 r. Oświadczenia należy przesyłać bezpośrednio do Urzędu Gminy w Lubinie (ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin) lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym na parterze Urzędu (pokój nr 3).

Kto jest zobowiązany do uiszczania opłat, złożenia oświadczenia

W myśl art. 298  pkt 2 ustawy Prawo wodne podmioty zobowiązane do uiszczenia powyższej  opłaty to osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 jakichkolwiek robót i obiektów budowlanych trwale związanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska pod nr telefonu 76/84-03-127

Wzór: