Przypominamy o obowiązku oczyszczania chodników

Śnieg, błoto pośniegowe a szczególnie lód na chodnikach to bardzo duże zagrożenie  dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi. Dlatego przypominamy właścicielom i użytkownikom posesji przyległych bezpośrednio do dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, przy których są chodniki lub wydzielone części służące dla ruchu pieszego, że ciąży na nich obowiązek uprzątnięcia chodnika.

 

To ważna informacja, od której może zależeć czyjeś życie lub zdrowie, dlatego apelujemy o przestrzeganie przepisów.  Warto przy tym dodać, że osoba poszkodowana ma prawo dochodzić odszkodowania od tych, którzy przepisów nie przestrzegali. Poniżej wyciąg z ustawy w tej sprawie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz.1289 z dnia 30.06.2017) – właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez między innymi uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

(SR)