Przypominamy o obowiązkach właścicieli i zarządców budynków dotyczących odśnieżania

W związku z występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, Urząd Gminy w Lubinie przypomina o obowiązkach jakie, ciążą na właścicielach i zarządcach budynków w zakresie odśnieżania oraz usuwania zalegającego śniegu na dachach.

Informujemy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez między innymi uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Art. 2 ust. 1 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy, określa jako właścicieli nieruchomości również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu. Tym samym, także te podmioty są związane zapisem art. 5 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

Jednocześnie w myśl art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 07.04.1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz.1409 ze zm.) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt między innymi podczas występowania intensywnych opadów atmosferycznych oraz ich następstw. W związku z tym, koniecznym jest zadbanie o usuwanie nadmiaru śniegu z dachu czy likwidację sopli i nawisów lodowych, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców oraz przechodniów.

W związku z powyższym przypominamy właścicielom i zarządcom nieruchomości, że ciążą na nich w/w obowiązki.

(AG)