Przypominamy o nowej lokalizacji PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Lubin w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK od 1 lutego ma nową lokalizację w miejscowości Obora, to teren Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Oborze

W PSZOK mieszkańcy Gminy Lubin mogą bezpłatnie oddać selektywnie zebrane odpady, w szczególności:

 1.  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 2.  zużyte baterie i akumulatory,
 3. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 4. zużyte opony (z pojazdów do 3,5 tony),
 5. odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, gałęzie, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 6. papier,
 7. metale,
 8. tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
 9. szkło i opakowania ze szkła,
 10. chemikalia i przeterminowane leki, w tym termometry rtęciowe,
 11. opakowania po środkach ochrony roślin z zawartością,
 12. gruz i inne odpady remontowo-budowlane .

W PSZOK nie będą przyjmowane

 1. zmieszane odpady komunalne,
 2. opony z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego, urządzeń przemysłowych itp. (nie dotyczy opon samochodów osobowych do 3,5 Mg),
 3. części samochodowe,
 4. odpady zawierające azbest,
 5. nieoznakowane odpady niebezpieczne bez możliwości identyfikacji,
 6. odpady o konsystencji płynnej lub sypkiej w opakowaniach nieszczelnych,
 7. szyby samochodowe, szkło zbrojone i hartowane

 

Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem

UWAGA!

Przed przyjazdem na teren PSZOK należy zapoznać się z:

REGULAMINEM FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LUBIN

Regulamin funkcjonowania PSZOK

OŚWIADCZENIEM (zał. nr 2 do Regulaminu PSZOK).

Oświadczenie PSZOK – zał. nr 2 do Regulaminu PSZOK

Oświadczenie PSZOK – zał. nr 2 do Regulaminu PSZOK

W celu sprawnego i szybkiego przyjmowania odpadów przez pracowników PSZOK oraz ułatwienia procedury przekazania odpadów komunalnych do PSZOK serdecznie prosimy mieszkańców Gminy Lubin o wypełnienie OŚWIADCZENIA przed wjazdem na teren PSZOK w zakresie danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres nieruchomości, na której powstały odpady itp.).

Przykład wypełnionego Oświadczenia do PSZOK

Mając na uwadze usprawnienie przyjmowania odpadów oraz zidentyfikowanie nieruchomości, z której pochodzą odpady niezbędne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Operatorem PSZOK jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. (Księginice 14, 59-300). W przypadku pytań prosimy o kontakt: 798-691-924