Przypilnuj swojego czworonoga!

W związku z licznymi przypadkami wypuszczania psów bez nadzoru poza tereny posesji
i wałęsania się zwierząt Urząd Gminy w Lubinie przypomina o obowiązkach właścicieli zwierząt, wynikających z przyjętego Radę Gminy Lubin „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubin”.

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:

– zapobiegania ich wydostaniu się w sposób niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania;

– niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscach publicznych;

– wyprowadzania psów na smyczy, a psów rasy uznawanej za agresywne na smyczy i w kagańcu;

– zapewnienia stałego i skutecznego dozoru nad tymi zwierzętami.

Zabrania się osobom utrzymującym psy: wypuszczania ich bez dozoru. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie podlega karze grzywny!

Ponadto zgodnie z art. 77 kodeksu wykroczeń kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny albo karze nagany !

 Pamiętajmy, że nawet łagodne przy domu psy, które przez brak szczelnego ogrodzenia gospodarstwa lub zaniedbanie właścicieli wydostaną się poza posesje, w obcym miejscu mogą zostać potrącone przez samochody, mogą stać się agresywne, wyrządzać szkody w mieniu, atakować inne zwierzęta domowe i gospodarcze, a w najgorszym przypadku zaatakować ludzi!!!

Pamiętajmy, że niezachowanie należytej dbałości i ostrożności przy utrzymaniu psów może doprowadzić do wyrządzenia szkody innym osobom!

Urząd Gminy w Lubinie przypomina, że właściciele psów, które bez dozoru będą przebywały poza granicami posesji, na podstawie wyżej przywołanych przepisów mogą być dyscyplinowani i karani przez policję mandatami karnymi.

(MK)