Przygotowania do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

Urząd Gminy w Lubinie zaprasza instytucje finansowe do składania ofert na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Zapytanie ofertowe dotyczy dwóch wariantów:

I WARIANT- Urząd Gminy w Lubinie ul. Księcia Ludwika I 3 ilość pracowników ok. 85

II WARIANT – Urząd Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi (szkoły podstawowe, przedszkola, klub dziecięcy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna) ilość pracowników ok. 380.

Od podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty wymaga się:

  1. Złożenia szczegółowego zakresu usług oferowanych przez instytucję finansową w ramach obsługi PPK.
  2. Dokumentu potwierdzającego doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi – min. 3 lata.
  3. Dokumentu potwierdzającego średnioroczną stopę zwrotu osiąganą przez poszczególne fundusze emerytalne zarządzane przez daną instytucję finansową.
  4. Podania wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem.
  5. Wskazanie zabezpieczenia środków zgromadzonych na kontach osobistych pracowników na wypadek upadku instytucji finansowej lub przejęcia przez inny podmiot.
  6. Określenie dodatkowych korzyści dla pracowników.
  7. Wskazanie form wsparcia w procesie implementacji PPK.

 

Oferty należy składać na adres:

Urząd Gminy

Księcia Ludwika I 3

59-300 Lubin

lub adres e-mail: kancelaria@archiwum.ug.lubin.pl

 

Termin składania ofert upływa 30.06.2020 r.

 

UWAGA

Po złożeniu ofert i ich wstępnej analizie Urząd Gminy w Lubinie przystąpi do negocjowania warunków z wybranym oferentem lub wybranymi oferentami, celem podpisania umowy.

Urząd Gminy w Lubinie nie jest zobowiązany do przystąpienia do negocjacji, jak również podpisania umowy z żadnym z podmiotów, który złożył ofertę, co oznacza, że oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem UG w Lubinie w sytuacji, gdyby nie przeprowadzono negocjacji lub umowa nie została podpisana.