Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Liścu

WÓJT GMINY LUBIN ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Lisiec gm. Lubin oznaczona numerem geodezyjnym 241/6 o powierzchni 0,1108 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Lubinie prowadzi księgę wieczystą nr LE1U/00067441/4.

Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie urbanistycznego wsi. Teren działki płaski. Działka ma kształt nieregularnego wieloboku.  Przez działkę przebiega podziemna linia teletechniczna oraz napowietrzna linia energetyczna, dla której ustanowiono służebność na czas nieoznaczony, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A.

Istnieją potencjalne możliwości przyłączenia do sieci: wodnej, kanalizacyjnej oraz  energetycznej.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka

znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MN/U22 o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa  mieszkaniowa jednorodzinna, usługowa  i przeznaczeniu uzupełniającym – zabudowa zagrodowa. Działka leży w strefie „OW” ochrony archeologicznej.

Cena wywoławcza netto wynosi 23 400,00 zł. Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godz 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2 000,00 zł do dnia 18 kwietnia 2017 r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Lubinie lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Lubinie  nr 87 8669 0001 0311 6863 2000 0003 Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie.

Pełna treść ogłoszenia wywieszana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, ponadto opublikowana jest na stronie www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie ul. Władysława Łokietka 6a, pokój nr 14  w godz. 8.00-15.00, telefon  76 840 31 80.