Przetarg na działkę w Szklarach Górnych

Wójt Gminy Lubin  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 481m2.  Działka jest nieregularnym wielobokiem, w jej bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się budynek mieszkalny, sklep i gminna droga z przystankiem autobusowym.

Przez działkę przebiega wodociąg, gazociąg oraz przyłącze energetyczne. Teren posiada potencjalne możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Na ok. 70%  powierzchni działki ułożony jest plac z kostki betonowej. Ok. 10 m2 zajmuje dobudówka sąsiedniego sklepu. Na działce zlokalizowane są naziemne urządzenia telekomunikacyjne oraz związane z nimi fragmenty urządzeń liniowych w pasie gruntu o łącznej powierzchni 114,26 m2.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na obszarze o znaczeniu  podstawowym,  przeznaczonym na zabudowę usługową i uzupełniająco na urządzenia sportowo-rekreacyjne. Działka zlokalizowana jest w strefie „U” ochrony konserwatorskiej i strefie „OW” ochrony archeologicznej.

Przetarg odbędzie się  1 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 24  listopada 2017 r. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy w Lubinie  nr 87 8669 0001 0311 6863 2000 0003 Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie lub w kasie Urzędu Gminy w Lubinie.

Pełna treść ogłoszenia wywieszana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, ponadto opublikowana jest na stronie www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie ul. Władysława Łokietka 6a, pokój nr 14  w godz. 8.00-15.00, telefon  76 840 31 80.

Ogłoszenie I Szklary Górne