Przebudowa sieci w Niemstowie na ostatniej prostej

Prawie milion złotych wyniosły nakłady inwestycyjne na przebudowę i rozbudowę infrastruktury wodno –kanalizacyjnej w Niemstowie w latach 2015 – 2018. Dobiega końca budowa nowej głównej sieci, która dodatkowo poprawi funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego i pozwoli na dalszy rozwój tej miejscowości.

Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej w całej miejscowości obejmująca opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizację trzech etapów prac budowlanych sieci kanalizacji w Niemstowie rejon dz. nr  170 pochłonęła dotychczas około 600 tys. zł netto.

Zakres zadania obejmuje budowę nowego rurociągu tłocznego zmieniającego istniejące szeregowe połączenie siedmiu głównych pompowni w układ tłoczący bezpośrednio do wspólnego rurociągu tranzytowego przebiegającego docelowo przez całą miejscowość. W obecnej konfiguracji awaria jednej głównej pompowni powodowała potrzebę wyłączenia z pracy części, a czasami nawet wszystkich pompowni, natomiast po przebudowie układu każda z pompowni będzie pracować niezależnie, obsługując wyznaczony obszar miejscowości. W latach 2017-18 zrealizowano budowę odcinka o długości około 2050m, w roku kolejnym przewidziano budowę odcinka pod drogą krajową o dł. około 150m jak również zaplanowano prace projektowe przebudowy przepompowni nr 7.

W kolejnych latach zaplanowano realizację kolejnych etapów prac budowlanych rurociągu o łącznej długości 2600 m.

Wykonane zostały także zadania polegające na uzbrojeniu działek w sieci wody i kanalizacji sanitarnej oraz przebudowie istniejących sieci:

2015 rok: Budowa sieci wody w rejonie dz. nr 45 o wartości około 15 tys. PLN Netto zadanie polegające na rozbudowie sieci wody na odcinku o dł. około 90m.

2016 rok Budowa sieci wody w rejonie dz. nr 356 o wartości około 19 tys. PLN Netto – zadanie polegające na przebudowie odcinka sieci wody o dł. około 60.

201 8rok Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej w rejonie działek 187/7, 187/3, 188/12, 188/2 Etap I o wartości kosztorysowej zadania 160 tys. PLN Netto, łączna dł. sieci realizowana w ramach pierwszego etapu wynosi około 210m.

Zmodernizowane zostały także pompownie ścieków.  W 2015roku dokonano zakupu oraz wymiany pomp szlamowych oraz szaf sterujących  o wartości około 20 tys. zł netto.

W latach 2016-17rok przeprowadzono modernizację 7 głównych pompowni ścieków o wartości około 185 tys. zł netto. Zadanie obejmowało wymianę pomp, armatury wraz z orurowanie przepompowni oraz układu sterowania.

(oprac. PGKL, MG)