Przebudowa drogi w Karczowiskach

Trwa przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działek nr 105/3, 107/2, 122/2, 156, 168/9, 169/17 w miejscowości Karczowiska. Inwestycja realizowana jest w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej długości ok. 420 m i szerokości 5,00 m, obramowanej krawężnikiem betonowym. Powstaną także zjazdy indywidualne i dojścia do posesji oraz miejsc odbioru odpadów z kostki betonowej.

Pobocza umocnione kruszywem łamanym będą mieć szerokość 0,75 m. Na drodze znajdować się będzie próg zwalniający z kostki betonowej.

Inwestycja obejmie budowę odwodnienia drogowego, kablowej linii oświetlenia drogowego, obejmującego montaż 13 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi LED oraz prace porządkowe polegające m.in. na obsianiu trawą terenów pomiędzy poboczami a ogrodzeniami.

Koszt inwestycji wyniesie 777 tys. 360 zł, a jej zakończenie planowane jest na koniec grudnia, jeśli nie ulegną zmianie warunki atmosferyczne.

***

Formuła „zaprojektuj i wybuduj” w przeciwieństwie do realizacji inwestycji w systemie „tradycyjnym” gdzie wykonawca zamówienia realizuje roboty według dostarczonego przez zamawiającego projektu, w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na zlecenie zamawiającego opracowany jest jedynie wstępny projekt inwestycji. Na tej podstawie, opracowywana jest dokumentacja przetargowa. Następnie w wyniku postępowania przetargowego wyłaniany jest generalny wykonawca zamówienia, który sporządza projekt budowlany, uzyskuje pozwolenie na budowę a późnej realizuje roboty według wykonanego przez siebie projektu.

(RI/MG)