Program wspierania rodziny na lata 2019-2021

Rada Gminy Lubin przyjęła plan wspierania rodzin w Gminie Lubin na najbliższe trzy lata, którego głównym celem jest poprawa kondycji i jakości życia rodzin zamieszkujących w gminie. Program będzie realizowany poprzez wyznaczone  cztery cele operacyjne, na które składają się setki planowanych działań. Głównym koordynatorem programu jest dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przystępując do opracowywania nowego programu dokonano wnikliwej oceny stopnia wdrożenia poprzednio obowiązującego programu, z której wynika że zintegrowane działania wszystkich służb wspierających rodziny rzeczywiście przyczyniły się do poprawy jakości życia szczególnie dzieci w rodzinach zagrożonych negatywnymi skutkami problemów społecznych. Największą trudnością przy podejmowanych działaniach była niestety niechęć rodziców do współpracy i brania współodpowiedzialności za zlecone działania. Do osiągnięć zaliczono udział dzieci i młodzieży w szkolnych zajęciach informacyjno- warsztatowych i koloniach terapeutycznych, spadek liczby bezrobotnych, usamodzielnienie finansowe rodzin czy też dostosowanie godzin otwarcia Punktu Konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do potrzeb osób aktywnych zawodowo.   Nie udało się jeszcze utworzyć dziennego ośrodka wsparcia i jest to cel jeden z celów nowego planu. Kontynuowane będą też przedsięwzięcia związane z wdrażaniem wolontariatu i integracja pokoleniowa np. poprzez koncerty i festyny.

W nowym programie postawiono sobie cztery cele główne: podniesienie jakości funkcjonowania rodzin, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, zapewnienie rodzinom i dzieciom bezpieczeństwa zdrowotnego i publicznego oraz integrowanie i doskonalenie lokalnego systemu wsparcia rodzin. Koordynatorem programu, który corocznie składa sprawozdanie z jego realizacji jest dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

(SR)