Program Rodzina 500 + w Gminie Lubin

1 139 rodzin pobierało w ubiegłym roku świadczenia w ramach programu Rodzina 500 + w Gminie Lubin.  Wypłacono z tego tytułu ponad 8 mln 700 tysięcy złotych. W efekcie przeprowadzonych kontroli tylko cztery rodziny  są zobowiązane do zwrotu pieniędzy.

W całym kraju kwota nienależnie pobranych świadczeń wyniosła 47,3 mln złotych. Mimo, że takie przypadki odnotowano także w naszej gminie, to stanowią one marginalny odsetek. Spośród 1 139 rodzin, świadczenia muszą zwrócić 4 rodziny na łączna kwotę 10 400 zł (stan na 28 lutego 2018). W trzech przypadkach powodem utraty prawa do zasiłku był wzrost dochodów rodziny wynikający z podjęcia pracy, a w jednym zawarcie związku małżeńskiego, które w praktyce skutkowało przekroczeniem ustawowych kryteriów.

Z informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  wynika, że w roku 2017 na świadczenia 500+ wydano 8.721.730 zł, liczba dzieci uprawnionych do tego świadczenia to 1.490.

Kilka dni temu  funkcjonowanie programu 500+ na Dolnym Śląsku podsumował także Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak . Okazuje się, że od początku funkcjonowania programu do marca 2018, do rodzin z Dolnego Śląska trafiło już blisko 3 mld zł. W sumie w regionie wsparciem objętych zostało prawie 230 tys. dzieci.

Przypomnijmy, że program „Rodzina 500 plus” ruszył 1 kwietnia 2016 r. Świadczenie wychowawcze rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie przyznawane jest również na pierwsze lub jedyne dziecko.

 

Program 500 plus na Dolnym Śląsku w liczbach (wg stanu na marzec 2018 r.): 

 • 401 592  złożonych wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym 26,6 % wniosków wpłynęło drogą elektroniczną (narastająco);
 • 382 141 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego (narastająco);
 • 2 920 585 398 zł  dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację Programu (narastająco), średniomiesięcznie 121 691 058 zł;
 • 158 626  rodzin objętych średniomiesięcznie pomocą w ramach Programu, w tym:
 • 49 % rodzin zamieszkuje w gminach miejskich,
 • 27 % rodzin – w gminach miejsko-wiejskich,
 • 24 % rodzin – w gminach wiejskich,
 • 17 % rodzin to rodziny niepełne,
 • 67 proc. rodzin otrzymuje wsparcie na jedno dziecko,
 • 25 % a rodzin otrzymuje wsparcie na dwoje dzieci,
 • 8 % rodzin otrzymuje wsparcie na troje i więcej dzieci,
 • 229 462 dzieci średniomiesięcznie otrzymuje świadczenie wychowawcze, co stanowi
  ok. 47 % dzieci, spośród wszystkich dolnośląskich dzieci w wieku do 18 lat;
 • 229 375 świadczeń wychowawczych wypłacanych średniomiesięcznie w formie pieniężnej;
 • 87 świadczeń wychowawczych wypłacanych średniomiesięcznie w formie rzeczowej,
  co stanowi zaledwie 0,038 % wypłacanych miesięcznie świadczeń  (w przypadku marnotrawienia świadczenie przeznaczane jest bezpośrednio na uregulowanie opłat za mieszkanie czy media lub inną formę wsparcia dla dziecka (np. odzież, żywność, wyposażenie do szkoły, inwestycję w edukację i rozwijanie zainteresowań, kulturę, wypoczynek letni i zimowy, czyli wsparcie  trafia dokładnie tam, gdzie powinna być skierowane).

Realizatorzy lokalni Programu na Dolnym Śląsku: 

 • 169 jednostek gminnych – ośrodków pomocy społecznej (159) i urzędów gmin (10)
  w zakresie przyznawania i wypłat świadczeń wychowawczych;
 • 30 jednostek powiatowych – powiatowych centrów pomocy rodzinie w zakresie przyznawania i wypłat dodatków wychowawczych i dodatków do zryczałtowanej kwoty;
 • jednostka samorządu województwa – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
  w zakresie obsługi koordynacji systemu świadczeń wychowawczych;
 • Wojewoda Dolnośląski jako dysponent II stopnia w zakresie zapewnienia dotacji
  na wdrożenie i realizację Programu na terenie województwa;
 • ponad 700 pracowników zatrudnionych do realizacji Programu.

(SR, duw.pl)