Program budowy i dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków

Jeszcze w roku bieżącym planowane jest przedłożenie Radzie Gminy Lubin do akceptacji zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubin.

Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej, w formie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Lubin do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będzie uruchomiony z chwilą zatwierdzenia przez Radę Gminy Lubin ww. programu oraz po zabezpieczeniu stosownej kwoty przeznaczonej na dotacje w budżecie Gminy Lubin.

Wstępne zasady udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków:

O dotację będą mogły ubiegać się osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe wytwarzające ścieki bytowe, zamieszkałe na terenie Gminy Lubin i posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Dotacje będą udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z osadem czynnym (reaktorem biologicznym) na obszarze gdzie nie przewiduje się – zgodnie z aktualnym planem  zagospodarowania przestrzennego – budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.

Ponadto dotacją będą mogły być objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na nieruchomościach położonych poza obszarami aglomeracji wyznaczonymi na terenie gminy Lubin, na których jednocześnie plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje możliwość budowy tego typu instalacji.

Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości.

Nabór wniosków będzie odbywał się w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Lubin  na stosownie opracowanych formularzach.

Planuje się wstępnie, iż Wysokość dofinansowania inwestycji podłączonej do jednego budynku mieszkalnego będzie wynosić do 50% inwestycji, jednak nie więcej niż 6 000 złotych. W przypadku inwestycji polegającej na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, dofinansowanie będzie wynosić do 4 000 złotych w przeliczeniu na jeden budynek.

Dotacją planuje się objąć zakup i montaż fabrycznie nowych instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków z osadem czynnym (reaktorem biologicznym).

Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Lubin według kolejności złożenia kompletnych wniosków.

(zdjęcia: www.pixabay.com, tekst: MG, AM)