Powstanie Gminna Spółka Komunalna

img_1501Utrzymanie dotychczasowych cen za odbiór odpadów, a być może nawet ich obniżenie – to główny cel powołania spółki komunalnej Gminy Lubin. Na ostatniej sesji radni zdecydowaną większością głosów, przy jednym wstrzymującym się, podjęli decyzję o utworzeniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. Początkowo PUK zajmować się będzie gospodarką odpadami oraz utrzymaniem dróg i terenów gminnych. Docelowo przejmie wszystkie zadania, obecnie realizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach.

Umowa z konsorcjum, które wygrało przetarg na wywóz odpadów w Gminie Lubin zawarta została do końca lutego 2018 r. Mimo iż opiewała na 4,2 mln złotych – kwota ta wyczerpie się już w marcu przyszłego roku. Do końca listopada 2016 r. na gospodarkę odpadami wydatkowano już ponad 3 mln zł.

img_1516– Zabezpieczyliśmy się na wypadek takiego scenariusza i w umowie zawarliśmy możliwość jej rozwiązania w przypadku wyczerpania się środków finansowych. Umowa z konsorcjum wygaśnie więc najprawdopodobniej w marcu przyszłego roku i od tego momentu gospodarkę odpadami przejmie nowo powstałe Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że gminna spółka realizować będzie zadanie związane z wywozem odpadów przy znacznie niższych kosztach niż firmy zewnętrzne. Przepisy nie pozwalają Gminie zlecić tego zadania zakładowi budżetowemu, może to natomiast zrobić w przypadku spółki i to w drodze bezprzetargowej – tłumaczy Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Zadaniem nowej spółki będzie także uporządkowanie stanu prawnego majątku obecnie znajdującego się w zasobach GZUKiM, którego sytuacja własnościowa uniemożliwia oczekiwane tempo rozwoju zakładu. Okazuje się bowiem, że część infrastruktury wodno-kanalizacyjnej usytuowana jest na terenach, do których ani Gmina ani zakład nie posiadają tytułu prawnego, co uniemożliwia przeprowadzenie prac remontowych rozbudowy czy modernizacji. Dotyczy to zarówno oczyszczalni i przepompowni, jak dróg do nich prowadzących.

Jedną z najbardziej istotnych korzyści przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest uzyskanie przez nowy podmiot samodzielności finansowej i niezależności zarządzania. Nie budzi wątpliwości fakt, że spółki prawa handlowego są najlepszym rozwiązaniem organizacyjnym umożliwiającym efektywne wykorzystanie środków i optymalizację kosztów usług. W opinii Ministerstwa Skarbu Państwa dotychczasowe doświadczenia pokazują, że przekształcenia podmiotów komunalnych w spółki kapitałowe ułatwiają ich restrukturyzację, prowadzenie inwestycji oraz ewentualne pozyskiwanie inwestorów.

– Brak osobowości prawnej powoduje, że zakład budżetowy jest w pewnym sensie ułomnym podmiotem gospodarczym. Przekształcenie stwarza motywację do poszukiwania dodatkowych możliwości na rynku, przeprowadzenia restrukturyzacji , której efektem będzie ograniczenie kosztów czy też samodzielnego aplikowania o środki pomocowe, a spółka jest formą prawną preferowaną przez Unię Europejska – dodaje szef gminnego samorządu.

Korzyści wynikające z przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę to także naliczanie pełnej amortyzacji od posiadanego majątku, co daje możliwość finansowania rozwoju spółki z własnego funduszu amortyzacyjnego.

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością Kodeks Spółek Handlowych przewidział szczególny rodzaj odpowiedzialności, jaką ponieść mogą członkowie jej organu zarządzającego. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania własnym majątkiem.

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Gminy Lubin ma być jednoosobowy, w skład rady nadzorczej wejdą trzy osoby. Członkowie rady nadzorczej będą pracować społecznie.

(MG)