Powiatowe drogi zagrażają bezpieczeństwu

Z roku na rok pogarsza się stan techniczny dróg powiatowych w Gminie Lubin. Ich nawierzchnie mają liczne ubytki, koleiny, zaniedbane są także pobocza. Doraźne, cząstkowe remonty nie poprawiają sytuacji. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, radni Gminy Lubin wystosowali apel do starosty i zarządu Powiatu Lubińskiego w sprawie podjęcia konkretnych działań w celu poprawy stanu dróg. Zadeklarowano przy tym współfinansowanie  tych inwestycji. Poniżej publikujemy pełną treść apelu. 

 

 

Apel
Rady Gminy Lubin
w sprawie poprawy stanu nawierzchni dróg powiatowych, przebiegających przez Gminę Lubin

Rada Gminy Lubin, realizując wnioski lokalnej społeczności, a także w trosce o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg powiatowych zwraca się do Pana Starosty i Zarządu Powiatu Lubińskiego z apelem o podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu technicznego dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Lubin.

Determinacja Rady Gminy Lubin wynika przede wszystkim z faktu, iż stale pogarszający się stan techniczny tych dróg stwarza ogromne zagrożenie bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nawierzchnia bitumiczna dróg w wielu miejscach jest spękana, posiada liczne ubytki, tworzą się koleiny, co uniemożliwia bezpieczny przejazd pojazdów po tych drogach. Pobocza tych dróg są mocno zawężone (przerośnięte trawą) co destrukcyjnie wpływa na konstrukcję dróg, a w konsekwencji powoduje obrywanie się krawędzi jezdni, a także utratę nośności podbudowy.

Stan dróg powiatowych na terenie Gminy Lubin ulega ciągłej degradacji. W tym przypadku doraźne czynności, w ramach remontów cząstkowych, przy użyciu remontera nie przynoszą pożądanych efektów.  Dlatego też zachodzi pilna potrzeba przeprowadzenia pełnej modernizacji tych dróg.

Rada Gminy Lubin zwraca się z apelem o intensyfikację prac projektowych i zapewnienie środków na budowę dróg powiatowych na terenie Gminy Lubin, które stanowią główne połączenia komunikacyjne.

Mając powyższe na uwadze liczymy, iż władze Powiatu Lubińskiego podejmą szybkie i zdecydowane działania, które doprowadzą do realizacji przebudowy i modernizacji dróg powiatowych, przebiegających przez Gminę Lubin.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym, gminy, związki  międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

My Radni Gminy Lubin jesteśmy gotowi na to, aby partycypować w kosztach, składamy również deklaracje gotowości współfinansowania inwestycji mających na celu poprawę stanu technicznego dróg powiatowych.

Apelujemy, aby uznać kompleksową modernizację tych dróg jako zadania priorytetowe i włączyć je do koniecznej realizacji.

Rada Gminy Lubin ma nadzieję, że apel ten nie pozostanie bez odpowiedzi i spotka się z konkretnymi działaniami ze strony właściciela dróg, czyli Zarządu Powiatu Lubińskiego oraz usprawni zarządzanie tymi drogami.