Posiedzenie Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 09 stycznia 2017 r. na godz. 15:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin. Odbędzie się ono w pok. nr 14 Urzędu Gminy w Lubinie, przy ul. Wł. Łokietka 6.

Porządek posiedzenia:

1. Opracowanie planów pracy komisji na rok 2017.

2. Zapoznanie się z kalendarzem imprez sportowych na terenie gminy.

3. Omówienie działalności klubów sportowych za 2016 rok.

4. Zaopiniowanie przedłożonego komisji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej warunki i tryb finansowania realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 27 ust.1 ustawy o sporcie w postaci tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin /proj. nr 303/.

5. Sprawy różne.

 Przewodniczący

Komisji Zdrowia i Sportu

/-/ Tomasz Fuczek