Posiedzenie Komisji Sportu i Zdrowia

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 26 września 2016 r. na godz. 14:30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin.

 Porządek obrad:

1. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Omówienie działalności za I półrocze 2016 i potrzeby dla klubów.

3. Opracowanie wniosków do budżetu gminy na 2017 rok na  działalność sportową i ochronę zdrowia.4. Sprawy różne.

4. Odbędzie się ono w pok. nr 14 Urzędu Gminy w Lubinie, przy ul. Wł. Łokietka 6.

Przewodniczący

Komisji Zdrowia i Sportu

/-/ Tomasz Fuczek