Posiedzenie Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 8 września 2016 r. na godz. 17:30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Goli.

Proponowany porządek obrad:

1. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia koncepcji gospodarki ściekowej w Gminie Lubin /proj. nr 260/.

2. Sprawy różne.

 

Przewodniczący

Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej

Patryk Jarkowiec