Posiedzenie Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 14 listopada 2016r. na godz. 9:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie przedłożonego komisji projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków /proj. nr 284/.

2. Omówienie spraw bieżących.

Odbędzie się ono w pok. nr 14 Urzędu Gminy w Lubinie, przy ul. Wł. Łokietka 6.

Przewodniczący

Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej

/-/ Patryk Jarkowiec