Posiedzenie Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 28 listopada 2016 r. na godz. 9:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie przedłożonych komisji projektów uchwał:

– Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obszarów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora /proj. nr 291/.

– Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/108/2015 z dnia 11 września 2015r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubin” opracowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 /proj. nr 292/.

– Uchwała w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością /proj. nr 298/.

2. Omówienie spraw bieżących.

Odbędzie się ono w pok. nr 14 Urzędu Gminy w Lubinie, przy ul. Władysława Łokietka 6.

Przewodniczący

Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej

/-/ Patryk Jarkowiec