Posiedzenie Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 24 listopada 2016 r. na godz. 9:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie przedłożonych komisji projektów uchwał:

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin /proj nr 286/,

Uchwała w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2017 /proj nr 287/,

Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za podstawę do obliczania podatku rolnego w Gminie Lubin na rok 2017 /proj. nr 294/.

Uchwała w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin” w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 /proj. nr 289/.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/108/2015 z dnia 11 września 2015r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubin” opracowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 /proj. nr 292/.

Uchwała w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej /proj. nr 293/.

2. Informacja o wykonanych pracach melioracyjnych na terenie Gminy Lubin.

3. Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lubin.

4. Omówienie spraw bieżących.

Odbędzie się ono w pok. nr 14 Urzędu Gminy w Lubinie, przy ul. Władysława Łokietka 6.

Przewodniczący

Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska

/-/ Jan Olejnik