Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin

                                                                                 OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 06 października 2016 r. na godz. 13:30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6 pok. nr 14.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin /proj. nr 270/.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin /proj. nr 271/.

3. Informacja dotycząca realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów z terenu Gminy Lubin w szkołach prowadzonych przez Miasto Lubin, w tym analiza kosztów związanych z realizacją Porozumienia Międzygminnego.

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury

/-/ Zofia Marcinkiewicz