Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 19 lipca 2016 r. na godz. 13:45 zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Gorzelinie.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie korekty wniosku Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Trójcy w Zimnej Wodzie na remont i renowację fasad kościoła pw. Św. Trójcy w Zimnej Wodzie wraz
z pracami odtworzeniowymi kamiennych detali architektonicznych, portal główny – etap III.

2. Zaopiniowanie korekty wniosku Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie na renowację elewacji wraz z odwodnieniem fundamentów w kościele pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie – etap I.

3. Zaopiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków /proj. nr 254/.

4. Podsumowanie realizacji programu – Efekty realizacji przez SP w Szklarach Górnych projektu „Szkolenia zagraniczne kadry nauczycielskiej kluczem do rozwoju i sukcesu szkoły”
w ramach Programu Erasmus +.

5. Podsumowanie realizacji programu – Wyniki realizacji pierwszego roku Projektu Edukacja przez Szachy w Szkole „SZACH – MAT”.

6. Podsumowanie realizacji programu – Organizacja szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017 ze szczególnym uwzględnieniem nauczania w kl. I oraz zabezpieczenia miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz dla 5 i 4 latków.

7. Podsumowanie realizacji programu – Informacja dyrektorów szkół nt. Realizacji obowiązku szkolnego oraz informacja o realizacji obowiązku nauki.

8. Podsumowanie realizacji programu – Analiza planów zajęć Ośrodka Kultury i GPB na okres wakacji.

9. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty i Kultury

/-/ Zofia Marcinkiewicz