Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 19 maja 2017 r. na godz. 14:15 zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin.

Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6 pok. nr 14.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów /proj. nr 341/.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty i Kultury

/-/ Zofia Marcinkiewicz