Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 15 lutego 2017 r. na godz. 15:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6 pok. nr 14.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubin /proj. nr 312/.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub ministrowie, trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania oraz wykorzystywania udzielonej dotacji /proj. nr 316/.

3. Zapoznanie się ze sprawdzaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubin w 2016r.

4. Analiza sieci szkół prowadzonych przez Gminę Lubin w związku z reformą ustroju szkolnego i rekomendowanie wybranego kształtu sieci w oparciu o przedstawione w ww. opracowaniu warianty.

5. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubin za poprzedni rok oraz podsumowanie realizacji działań i zadań oświatowych w Gminie w 2016r.

6. Sprawy różne.

 Przewodnicząca

Komisji Oświaty i Kultury

/-/ Zofia Marcinkiewicz