Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 28 listopada 2016 r. na godz. 16:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 /proj. nr 288/.

2. Sprawy bieżące.

Odbędzie się ono w pok. nr 14 Urzędu Gminy w Lubinie, przy ul. Władysława Łokietka 6.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty i Kultury

/-/ Zofia Marcinkiewicz