Posiedzenie komisji budżetu

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 10 lipca 2018 r. na godz. 16:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I 3, (pok. nr 114).

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród z funduszu specjalnego a także dodatku mieszkaniowego nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionym  w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubin /proj. nr 478/.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin /proj. nr 479/.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały uchylającej uchwałę nr LIX/415/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu /proj. nr 480/.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej budżet  Gminy Lubin na rok 2018

/proj. nr 481/.

5. Sprawy różne.

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

Rady Gminy Lubin

/-/ Andrzej Olek