Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 19 lipca 2016 r. na godz. 14:15 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Gorzelinie.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 252/.

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubin na rok 2016 /proj. nr 253/.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu /proj. nr 257/.

4. Zaopiniowanie korekty wniosku Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Trójcy w Zimnej Wodzie na remont i renowację fasad kościoła pw. Św. Trójcy w Zimnej Wodzie wraz
z pracami odtworzeniowymi kamiennych detali architektonicznych, portal główny – etap III.

5. Zaopiniowanie korekty wniosku Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie na renowację elewacji wraz z odwodnieniem fundamentów w kościele pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie – etap I.

6. Zaopiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków /proj. nr 254/.

7. Sprawy bieżące.

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

/-/ Andrzej Olek