Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 27 lutego 2017 r. na godz. 13:30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin. Odbędzie się ono w świetlicy wiejskiej w Miroszowicach 8a.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie przedłożonych komisji projektów uchwał:

– Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków /proj. nr 319/,

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr VI/34/2007 Rady Gminy Lubin z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego działającego pod nazwą Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach /proj. nr 321/,

Uchwała w sprawie zasad ustalenia i przekazywania z budżetu Gminy Lubin środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) związanego z Gminnym Zakładem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach /proj. nr 322/,

Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 323/,

– Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017 /proj. nr 324/.

2. Omówienie spraw bieżących.

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

/-/Andrzej Olek