Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 28 grudnia 2016 r. na godz. 15:05 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Wiercieniu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubin na rok 2016 /proj. nr 253/.

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2016 /proj. nr 304/.

3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

/-/ Andrzej Olek