Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 31 października 2016 r. na godz. 9:30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.

Odbędzie się ono w pok. nr 14 Urzędu Gminy w Lubinie, przy ul. Wł. Łokietka 6.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin /proj. nr 277/.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej /proj. nr 279/.

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

/-/Andrzej Olek