Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 23 czerwca 2017 r. na godz. 15:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.

Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6, pokój nr 14.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie przedłożonych komisji projektów uchwał:

– Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 355/,

Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017 /proj. nr 356/,

– Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięcia w zakresie ochrony powietrza /proj. nr 353/,

– Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania, wykupu /proj. nr 357/,

– Uchwała zmieniająca uchwałę nr XLV/287/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin zmienionej w uchwałą nr XLVIII/314/2017 z dnia 30 marca 2017 r. /proj. nr 354/.

2. Różne sprawy

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

/-/Andrzej Olek