Pomogą rolnikom

pole-deszczRusza program pomocy rolnikom dotkniętym klęskami żywiołowymi. Od 17 do 31 października br. rolnicy poszkodowani  przez grad, huragan, deszcz nawalny lub suszę   mogą składać w Biurach  Powiatowych ARiMR wnioski  o udzielenie pomocy  finansowej.

O pomoc mogą ubiegać się ci producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstały  szkody  w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub szkody powstały  na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych, spowodowane  wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Stawki pomocy wynoszą:

  1. 900  zł na 1 ha powierzchni upraw, w tym owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez grad, huragan, deszcz nawalny lub suszę;
  2. 100 zł na 100 m2 powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych, w których szkody spowodowane wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy powstały na powierzchni co najmniej 70%.

Pomoc będzie udzielana:

  • w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej albo
  • poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

Wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tysięcy euro.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nie posiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Wzór wniosku wraz z załącznikami  umieszczony jest na stronie  Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa  www.arimr.gov.pl

Do wniosku należy  dołączyć :

  • kopię protokołu oszacowania szkód,
  •  kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2016 r. było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk.

Źródło arimr.gov.pl
Ewa Karpińska DODR

/fot. pixabay/