Pomoc seniorom, dzieciom i osobom objętym kwarantanną

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie  na bieżąco monitorują kwestie udzielenia dodatkowej pomocy związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19  w Gminie Lubin. Szczególną formą wsparcia objęto seniorów, dzieci korzystające z programu „Posiłek w domu i szkole” oraz osoby objęte kwarantanną.

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są w stałym telefonicznym kontakcie z sołtysami wsi i na bieżąco monitorują sytuację osób starszych. Do dzisiaj nie odnotowano sytuacji, które wymagałyby interwencji ze strony Ośrodka. Ewentualną pomoc, o którą zwrócą się osoby starsze, zadeklarowała również 16   Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej.

Na bieżąco monitorowana jest też sytuacja rodzin objętych rządowym programem, w ramach którego przyznawana jest, z uwagi na obecnie trudną i wyjątkową sytuację pomoc celowa na zakup żywności i w formie żywności.

Pracownicy Ośrodka pozostają także w kontakcie telefonicznym z osobami objętymi kwarantanną, w celu ustalenia ich aktualnej sytuacji oraz potrzeb.

W przypadku uzyskania informacji  (zgłoszonej w jakiejkolwiek formie) dotyczącej  osoby samotnej, starszej, niepełnosprawnej, chorej – w szczególności poddanej kwarantannie, pracownicy GOPS Lubin rozeznają sytuację tych osób w celu sprawdzenia możliwości i konieczności objęcia ich wsparciem.

Przypominamy dane kontaktowe GOPS : gops@archiwum.ug.lubin.pl   oraz  76 817 18 68,    661 507 963.